Cennik

 CENNIK AKTUALNY OD  01.01.- 31.12.2022r


Wpisowe 500zł   (opłata jednorazowa, bezzwrotna )
 
Abonament :

 

Miesiąc

Abonament miesięczny po odjęciu dotacji z UMK
( opłaty dla rodziców dzieci objętych RKO oraz nieobjętych RKO do momentu przyznania dotacji 400zł)

( na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie )

Abonament miesięczny po odjęciu dotacji z UMK oraz dotacji 400zł dla dzieci nie objętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym*

( na pierwsze dziecko w rodzinie)

Lipiec

1013 zł

613 zł

Sierpień

996 zł

596 zł

Wrzesień

996 zł

596 zł

Październik

1013 zł

613 zł

Listopad

1030 zł

630 zł

Grudzień

1013 zł

613 zł

*Do momentu otrzymania dotacji rodzice są zobowiązani do wpłat kwot podanych w pierwszej kolumnie.
Rodziców dzieci objętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym obowiązują kwoty z kolumny pierwszej.

Dofinansowanie 400zł do żłobka przysługuje:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku
od 12 do 36 miesiąca życia. Świadczenie jest wypłacane w kwocie 500zł przez 2 lata lub 1000zł
przez rok w zależności od deklaracji rodzica.

 
Rodzice aby otrzymać dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału
Opiekuńczego jak i dotacji na żłobek muszą we własnym zakresie złożyć
wniosek do ZUS.  Żłobek zobowiązuje się do pomniejszenia kwoty
abonamentu po otrzymaniu potwierdzenia z ZUS o przyznaniu dotacji na
dane dziecko i przekazaniu środków.

Środki w ramach RKO są wypłacane bezpośrednio na konto rodzica natomiast
dotacja 400zł do żłobka jest przekazywana bezpośrednio do placówki wskazanej
przez rodzica we wniosku.

 

Wyżywienie - 15zł/ dzień,
                           17,50zł/ dzień dla dzieci z dietą 
I śniadanie -  1,50zł
II śniadanie- 1,00zł
Zupa + II danie - 11,00zł , dieta 13,50zł
Podwieczorek- 1,50zł

Opłata za dostęp do monitoringu on-line- 100zł/mc ( opłata nie obowiązkowa)
Usługa dostępna w placówkach przy ul. Myśliwskiej oraz Rydygiera

______________________________________________________________________________________________________________________

 Nr konta do wpłat :  
84 1140 2004 0000 3602 6738 7884
____________________________________________________________________________________________________________________

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2022

W roku 2022 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych
opieką żłobków,klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa
objęte opieką żłobka,klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie
zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za
opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji,
placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom
prawnym za opiekę tzw. czesnego.Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota
dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci
niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z
opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu
lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu
(na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wynosi 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o
niepełnosprawności(przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10
godzin opieki dziennie).